مهارت های مشاوره ای برای همه
(وبلاگ گروهی مشاوران استان قزوین)

 
تاريخ : شنبه 4 بهمن1393
افسران - عشق محمد بس است و آل محمدارسال توسط سید یداله حسینی- مدیر وبلاگ
 
تاريخ : پنجشنبه 11 دی1393ارسال توسط سید یداله حسینی- مدیر وبلاگ
 
تاريخ : پنجشنبه 30 آبان1392

شماره 15(جدید) 

 http://s5.picofile.com/file/8161995268/payam_moshaver_15.pdf.html   

       شماره های قبلی در ادامه مطلب قابل دانلود است ادامه مطلب...
ارسال توسط سید یداله حسینی- مدیر وبلاگ
نياز به نوازشها                       

منبع:وبلاگ روا شناسی و علوم رفتاری                                

واژه نوازش را مي توان يك تماس صميمانه جسماني دانست، اما اين در عمل ممكن است شكل هاي متعددداشته باشد. بسياري از مردم نوزاد را لفظاٌ نوازش مي كنند، ديگران او را در آغوش مي گيرند و... با بسط دادن اين معنا، نوازش را مي توان اصطلاحاٌ هر نوع حركتي به حساب آورد كه به رسميت شناختن حضور ديگري را نشان مي دهد. بنابراين نوازش را مي توان واحد اساسي عمل اجتماعي ناميد. تبادل نوازش ها رفتار متقابلي را تشكيل مي دهند كه واحد آميزش اجتماعي است. افراد براي رشد و توسعه به محركها و انگيزه هاي فيزيكي، اجتماعي و عقلاني نيازمند هستند. يكي از اين نيازها، نياز به تحريكهاي جسمي و عاطفي لطفاً به ادامه مطلب بروید...ادامه مطلب...
ارسال توسط سید یداله حسینی- مدیر وبلاگ

نظريه تحليل ارتباط محاوره اي توسط اريك برن كه روانپزشك و روانكاو بود و به سبب نارضايتي وی از طولاني بودن روانكاوي در درمان مشكلات مراجعان نشأت گرفته است، بنا نهاده شده است. اريک برن روش تحليل تعاملي را روشي عقلاني براي شناخت و تحليل رفتار، توصيف عوامل مؤثر در ارتباط بين افراد، و مبين روابط درست و نادرست كننده بين انسانها مي داند.

نظريه تحليل رفتار متقابل با ارائه يك الگوي 3 بخشي تحت عنوان حالات نفساني خود عرضه مي شود. همين الگوي شخصيتي به ما كمك مي كند تا دريابيم انسانها چگونه عمل و رفتار مي كنند و اينكه چگونه شخصيت خود را لطفاً به ادامه مطلب بروید...ادامه مطلب...
ارسال توسط سید یداله حسینی- مدیر وبلاگ
 
تاريخ : پنجشنبه 2 بهمن1393
گام اول تقویت هماهنگی چشم و دست میباشد چرا کند می‌نویسی؟!

باید برای تقویت هماهنگی چشم و دست برنامه ریزی کنید . اما قبل از انجام برنامه ای که برای تقویت هماهنگی چشم و دست طراحی کرده اید ، بهتر است اول اطمینان یابید که چشم و دست برتر کودک هر دو در یک طرف قرار دارد . در غالب مردم طرف راست بدن نسبت به طرف چپ برتری دارد . بدین معنی که آنان بیشتر از چشم ، گوش ، دست و پای راست استفاده می کنند .ویا برعکس قسمت چپ بدن برتری داشته و چشم و گوش و دست و پای چپ را مورد استفاده قرار می دهند .بهتر است با انجام تستهایی برتری هر کدام از اندامها مشخص شود تا فرد راست دست همه ی فعالیتها را با راست بدن انجام دهد .ادامه مطلب...
ارسال توسط سید یداله حسینی- مدیر وبلاگ

مصطفوی معاون اداره کل امور تربیتی و مشاوره:

کمیته هدایت تحصیلی امسال در سطح استان قزوین به صورت آزمایشی فعال می گردد


همایش چشم انداز هدایت تحصیلی با حضور دکتر مصطفوی معاون اداره کل امور تربیتی و مشاوره وزارت آموزش و پرورش و سالار قاسمی مدیرکل آموزش و پرورش استان برگزار گردید.

همایشادامه مطلب...
ارسال توسط منیر احرام بافیان
 
تاريخ : چهارشنبه 24 دی1393
 عادت شيرين تقدير از ديگران بابت لطفي كه به ما مي كنند، آن ها را به دوستان واقعي مان تبديل مي كند...ادامه مطلب...
ارسال توسط منیر احرام بافیان
آزمون علمي و تخصصي مشاوران در روز پنجشنبه 30 بهمن1393برگزار مي شود.http://s5.picofile.com/file/8161790876/1.jpeg

با احترام، نظر به درخواست هاي مكرر ادارات كل استان ها و مشاوران محترم مدارس، مبني بر تعويق زمان برگزاري آزمون علمي و تخصصي مشاوران به دليل مصادف شدن اين زمان با امتحانات پايان ترم مشاوران در حال تحصيل و همچنين در اختيار داشتن فرصت مناسب جهت مطالعه بيشتر، به اطلاع مي رساند، با توجه به سياست اين اداره كل جهت احترام به نظرات همكاران و ايجاد زمينه براي مشاركت همه جانبه مشاوران، زمان اجرا آزمون به ساعت ۹ صبح روز پنج شنبه مورخ 93/11/30 موكول مي گردد.

توجه: جهت دريافت كارت ورود به جلسه و اطلاع از محل آزمون مشاوران گرامي مي بايست يك هفته قبل از برگزاري آزمون به سايت ثبت نام (اينجا ) مراجعه نمايند.

شايسته است نسبت به اطلاع رساني در اين زمينه و هماهنگي هاي لازم با ساير حوزه ها، به منظور اجراي مطلوب آزمون در زمان مقرر، صورت پذيرد. درضمن تاريخ پيش بيني شده به هيچ وجه تغيير نخواهد نمود.

اداره كل امور تربيتي و مشاورهارسال توسط سید یداله حسینی- مدیر وبلاگارسال توسط سید یداله حسینی- مدیر وبلاگ
 
تاريخ : سه شنبه 23 دی1393ارسال توسط سید یداله حسینی- مدیر وبلاگ

اینکه زن باشی...اما...

 اینکه زن باشی و ...ادامه مطلب...
ارسال توسط منیر احرام بافیان

ﺗﻔﺎوت ھﺎی ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﻣﯿﺎن ھﻤﺴﺮان ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ در راﺑﻄﻪ آﻧﮫﺎ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ، از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻔﺎوت از ﻟﺤﺎظ دروﻧﮕﺮاﯾﯽ و ﺑﺮوﻧﮕﺮاﯾﯽ، ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ رواﺑﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﭘﺮھﯿﺎھﻮ و ﭘﺮﺷﻮری دارد، ھﻤﺴﺮی را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﻮاھﺎن زﻧﺪﮔﯽ آرام ﺗﺮ و ﺑﯽ ﺳﺮوﺻﺪاﺗﺮی اﺳﺖ.
ازدواج این دو که از این لحاظ هیچ وجه تشابهی با هم ندارند بی مشکل نیست.ھﻤﻪ ﻣﺎ وﯾﮋﮔﯽ ھﺎی ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ای دارﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ و ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ اﮔﺮ ﻧﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺎ ھﻢ ﺑﻪ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺮﺳﯿﻢ، ﻋﺮﺻﻪ ﺑﺮ ﻣﺎ ﺗﻨﮓ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺗﻨﺶ ھﺎی ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪی را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺧﻮاھﯿﻢ ﮐﺮد.
ھﻤﻪ اﻧﺴﺎن ھﺎ ﻣﻌﯿﺎرھﺎی ﻧﺎﺧﻮدآﮔﺎھﯽ ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎب ھﻤﺴﺮ دارﻧﺪ ﻣﺜﻼ ﺑﻌﻀﯽ ﺑﻪ طﻮر ﻏﯿﺮارادی ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ھﻤﺴﺮی ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﺒﺎھﺖ زﯾﺎدی ﺑﻪ واﻟﺪ ﻣﺤﺒﻮﺑﺸﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. اﻟﺒﺘﻪ ﻋﮑﺲ اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﻧﯿﺰ رخ ﻣﯽ دھﺪ؛ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻓﺮدی از ھﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ واﻟﺪش ﺷﺒﺎھﺖ دارد، ﮔﺮﯾﺰان ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﻌﻀﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﮐﺴﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ وﯾﮋﮔﯽ ھﺎی او را در وﺟﻮد ﺧﻮد ﻧﻤﯽ ﺑﯿﻨﻨﺪ و درواﻗﻊ ﺑﺎ ﯾﺎﻓﺘﻦ اﯾﻦ آدم، ﻧﯿﻤﻪ ﮔﻤﺸﺪه ﯾﺎ ﺳﺮﮐﻮب ﺷﺪه ﺧﻮدﺷﺎن را ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻨﺪ.ﻣﺜﻼ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ اﺻﻼ ﻗﺪرت ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و رھﺒﺮی ﻧﺪارد، ھﻤﺴﺮی را اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽ کند که مدیر مدبری است.ادامه مطلب...
ارسال توسط مجابی: سرگروه مشاوره ناحیه 2
 
تاريخ : یکشنبه 14 دی1393ارسال توسط سید یداله حسینی- مدیر وبلاگ

در شناخت درمانی این اعتقاد هست که فکر ها و باورهایی که با واقعیت همخوان نیستند عامل احساساتی همچون افسردگی هستند.

دکتر بک که یکی از پیشگامان شناخت درمانی است، این نوع افکار را در 10 گروه قرار می دهد که عبارتند از:

1- تفکر همه یا هیچ چیز   2-تعمیم مبالغه آمیز   3- فیلتر ذهنی4- بی توجهی به امر مثبت 5- نتیجه گیری شتابزده 6- درشت نمایی7- استدلال احساسی8- بایدها9- برچسب زدن10- شخصی سازی وسرزنش 

 نویسنده: حکیم عاقلادامه مطلب...
ارسال توسط سید یداله حسینی- مدیر وبلاگ

    در واقعیت درمانی گلاسر وازه شخصیت با واژه هویت تقریبا مترادف به حساب آمده است که از دو جزء  " هویت توفیق " و " هویت شکست "  تشکیل  یافته  است ، گلاسر معتقد است که هر  فرد  یک  تصور دارد و بدان وسیله  احساس  موفقیت یا عدم موفقیت نسبی می کند ،او هویت را تصوری می داند  که  فرد از خودش  دارد و این  تصور ممکن است با تصوراتی که دیگران از او دارند هماهنگ ویکسان یا با آن ها کاملا متفاوت باشد.افراد ناموفق تنهایی و بی کسی را به شدید ترین وجه ممکن احساس می کنند ،در حل مشکلات ومعضلات  زندگی  خود  دشواری هایی  دارند و از مواجه شدن با واقعیت ناراحت،مضطرب واندوهگین می شوند ،در مقابل  افرادی که هویت موفق دارند یا اصلا احساس تنهایی نمی کنند ویا آن را کمتر احساس می کنند ،بعلاوه این گروه به نحو سازنده ای با واقعیت ومشکلات خود درگیر می شوند واحساس ارزشمندی و عشق می کنند.  بنابراین  به نظر گلاسر افراد  موفق  دو  خصیصه  دارند  یکی  اینکه  مطمئن هستند که شخص دیگری در این دنیا آن ها را آنطوری که  هستند وبه دلیل خصوصیاتی که دارند دوست دارد و  آن ها  نیز  فرد  دیگری  را در زندگی دارند که نسبت به او عشق ومحبت می ورزند .دوم اینکه آن ها این درک واحساس را دارند که آن ها انسان های با ارزشی هستند وحداقل یک نیروی  دیگری در این  دنیا آن ها  را با ارزش  می انگارد.از دیدگاه گلاسر ارزشمندی از راه انجام کارهای توام با موفقیت حاصل می شود. گلاسر در مبحث نیازها چهار نیاز روانی برای افراد قائل است که یکی از آن ها نیاز به قدرت است که این نیز شامل عزت نفس،بازشناسی و رقابت می باشد که به نظر وی هنگامی شخص می تواند حداکثر کنترل خود را بر زندگی اش داشته باشد که بین این چهار نیاز روانی نوعی تعادل متقابل و دقیق برقرار سازد. ارسال توسط سید یداله حسینی- مدیر وبلاگ
 
تاريخ : شنبه 13 دی1393
دانش کافی نیست ، برای رشد باید به آن عمل کرد. 

 

هیچ کس با خواندن نسخه پزشک خوب نمی شود 

 

عمل به نسخه پزشک است که سلامتی در  پی دارد.ارسال توسط سید یداله حسینی- مدیر وبلاگ
والدين ضمن اين که مقداری از خصايص خود را به فرزندانشان بطور موروثی منتقل می کنند، بايد بکوشند شخصيت آنها را طوری شکل دهند که آنان به آسودگی با محيط اطراف و مردم اجتماع خويش سازگاری بيابند و در زندگی روزمره خود دچار مشکلات اساسی نباشند؛ البته اين موضوع حائز اهميت است که از يک پدر و مادر دارای شخصيت متعادل اجتماعی انتظار می رود فرزند را از مراحل اوليه تولدش چنان پرورش دهند که در تمام مراحل زندگی دارای شخصيتی انسانی و روحيه متعادل روانی باشد. ما در اين مطلب نيز به مواردی که می تواند در رشد و تکوين شخصيت کودک تاثير بگذارد اشاره می کنيم، اميد است مفيد واقع شود.

شخصيت از ديدگاه علم روان شناسی به اين شکل تعريف شده است؛ شخصيت عبارت است از کل خصوصيات انسان، پس همه افراد در هر سن و موقعيتی دارای شخصيت هستند. به گفته پاره ای از روان شناسان شخصيت از ابتدای تولد تا خاتمه عمر در حال شکل گرفتن و تکامل است و به همين دليل، هيچ گاه نمی توان از آن بعنوان حالتی ثابت و غيرقابل تغيير سخن گفت، در رشد و تکامل شخصيت کودک، عوامل زيادی موثرند و ميزان تاثير اين عوامل به ميزان توانايی کودک به درک اهميت اين عوامل در ارتباط آنها با خودش بستگی دارد.

رشد شخصيت در کودک از 2 سالگی به بعد آغاز می شود. در ماههای اوليه زندگی يک طفل، رشد چشمگير شخصيتی او قابل توجه است، البته اين سرعت رشد در کودکان مختلف متفاوت است.ادامه مطلب...
ارسال توسط سید یداله حسینی- مدیر وبلاگ

هنگامی که حس افسردگی دارید، هیچ چیز نمی تواند حالتان را خوب کند. دنیا تاریک و روابط بیهوده به نظر می رسند. گویا حتی خنده ها نیز همه ظاهری هستند و حالی برای تلاش برای خوب هم ندارید.

اما برای خارج شدن از این کسالت روانی چند راهکار برایتان داریم که بد نیست امتحان کنید. با این خودتراپی می توانید تا اندازه ی زیادی خود را از کسالت و بی حوصلگی و افسردگی خارج کنید.

بارهای مغزی خود را همین جا خالی کنید و به سوی آینده پیش بروید. روزهای شاد و روشن همیشه انرژی مضاعفی دارند که موجب بهبود روحیه تان می شوند. برای افزایش این روزها در زندگی خود از افسردگی دوری کنید. 

منبع : وبلاگ مرکز مشاوره پرند نویسنده : محمد تقوی 

http://www.parandcc.blogfa.comادامه مطلب...
ارسال توسط سید یداله حسینی- مدیر وبلاگ
به گزارش خبرنگار مهر، سالار قاسمی ظهر پنجشنبه در پنجمین جلسه شورای آموزش و پرورش که با حضور مرتضی روزبه استاندار، داود محمدی نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی، امیدعلی پارسا معاون برنامه ریزی و اشتغال استانداری ،حجت الاسلام محمدباریک بین امام جمعه موقت قزوین ،دکتر مهرام رئیس دانشگاه علوم پزشکی ،دکتر افشار مدیر کل بهزیستی ،حجت الااسلام نعمت الهی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی و سایر مدیران دستگاههای اجرایی در سالن جلسات استانداری برگزارشد گفت: در برنامه یک ساله و چهار ساله دو برنامه مهم فرابخشی داریم که توجه به سلامت روانی دانش آموزان و ارتقاء کیفیت آموزشی و تحصیلی از آن جمله است.  

 نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی گفت: سرمایه گذاری در تامین سلامت روانی دانش آموزان باید به عنوان یک سرمایه گذاری اساسی مورد توجه متولیان آموزش و پرورش قزوین قرار گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، داود محمدی ظهر پنجشنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش که در استانداری برگزار شد اظهارداشت: آمار آسیب های اجتماعی نشان می دهد در حوزه سلامت روانی دانش آموزان سرمایه گذاری مناسبی نکرده ایم و برای ورزش و نشاط و شادابی این گروه آینده ساز برنامه مدونی نداشته ایم.

وی افزود: وقتی در حوزه ای سرمایه گذاری و برنامه ریزی مناسب نداشته ایم نمی توان انتظار داشت خروجی کار مطلوب باشد لذا انتظار داریم سلامت روانی
دانش آموزان در اولویت برنامه های آموزشی قرار گیرد و جدی گرفته شود.

قزوینادامه مطلب...
ارسال توسط سید یداله حسینی- مدیر وبلاگ

بنا بر اعلام اداره كل امور تربيتي و مشاوره ، با توجه به درخواست هاي مكرر مشاوران محترم سراسر كشور كه تا كنون موفق به ثبت نام در آزمون علمي و تخصصي مشاوران نگرديده اند، به اطلاع مي رساند، سايت ثبت نام از تاريخ يكشنبه 23/9/93 لغايت 29/9/93 مجدد باز مي باشد .شايسته است نسبت به اطلاع رساني لازم در اين زمينه مساعدت گردد.

لازم به ذكر است تاريخ ثبت نام به هيچ وجه تمديد نخواهد شد، و بعد از اين تاريخ فرايند ثبت نام از مشاوران رسما به پايان مي رسد .

شركت در آزمون براي همه مشاوران اموزش و پرورش الزاميست و عواقب عدم شركت در آزمون متوجه خود فرد خواهد بود .ارسال توسط سید یداله حسینی- مدیر وبلاگ
با آنکه کودکان دنياي متفاوتي دارند، اما آنان نيز مانند بزرگسالان در طول روز با مسائلي مواجه مي شوند که باعث شادماني يا ناراحتي شان مي شود؛ بنابراين، احساس غمگيني نيز يک واکنش طبيعي از سوي کودک است با اين حال گاه چنين احساساتي در کودکان به يک اختلال تبديل مي شود.

در ادامه نشانه هاي اين مشکل و راه هايي که مي توان براي کمک به کودکان از آن استفاده کرد توضيح داده مي شود: 

منبع : میگنا -زهرا حسين زاده ملکي- روان شناسادامه مطلب...
ارسال توسط سید یداله حسینی- مدیر وبلاگ
 
تاريخ : چهارشنبه 19 آذر1393
بعضی‌ها به‌محض متاهل شدن دور همه رفقای گذشته را خط می‌کشند و بی‌خیال همه خاطرات قدیمی می‌شوند. برخی هم دوستان‌شان را تا اندازه‌ای به دنیای بعد از ازدواج‌شان راه می‌دهند که انگار آب از آب تکان نخورده و هیچ تغییری در زندگی‌شان ایجاد نشده است. درست است که رفقا پیراهنی نیستند که روز به روز عوض‌شان کنید اما به هر حال به قول سهراب سپهری همیشه «دوستانی بهتر از آب روان» نصیب‌تان نمی‌شود؛ 
 

منبع :مجله سیب سبز - آناهیتا اسفندیاریادامه مطلب...
ارسال توسط سید یداله حسینی- مدیر وبلاگ

بدين‌وسيله‌ به‌اطلاع‌ كليه‌ داوطلبان‌ متقاضي‌ ثبت‌نام‌ و شركت‌ در آزمون‌ سراسري‌ سال 1394 براي‌ دوره‌هاي‌ روزانه‌ ،نوبت دوم (شبانه‌)، نيمه حضوري، مجازي و پرديس خودگردان دانشگاهها وموسسات‌ آموزش‌ عالي‌،دانشگاه‌ پيام‌ نورو موسسات‌ آموزش‌ عالي‌ غيرانتفاعي‌ وغيردولتي‌ مي‌رساندكه ثبت‌نام براي شركت در آزمون هاي مذكور از روز يكشنبه مورخ 19/11/93 (نوزدهم بهمن ماه‌ 1393) منحصراً از طريق پايگاه اطلاع‌رساني اين سازمان به نشاني:www.sanjesh.orgآغاز و در روزسه شنبه مورخ 28/11/1393 (بيست و هشت بهمن ماه‌ 1393) پايان مي‌پذيرد، لذا داوطلبان مي‌توانند در مهلت مقرر براي شركت در آزمون سراسري سال 1394 ثبت‌نام نمايند. لازم به تاكيد است متقاضيان تحصيل در آن دسته از كدرشته‌هاي تحصيلي دانشگاه آزاد اسلامي كه پذيرش آنها براساس آزمون مي باشد، توجه داشته باشند از آنجا كه پذيرش در رشته هاي دانشگاه مذكورنيز از طريق همين آزمون صورت خواهد گرفت لذا ضرورت دارد متقاضيان در آزمون سراسري سال 1394 ثبت‌نام و در تاريخ مقرر در جلسه آزمون شركت نمايند.

لازم به توضيح است كه آزمون سراسري سال 1394 در روزهاي 21/3/94، 22/3/94 و 23/3/94 برگزار خواهد شد، كه اطلاعيه تكميلي ثبت نام در آزمون در تاريخهاي 6/11/93 و 13/11/93 منتشر خواهد شد.

روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشورارسال توسط سید یداله حسینی- مدیر وبلاگ
 

 

از چگونگي ثبت نام  داوطلبان دكتري تخصصي و كارشناسي ارشد 95-94 به ادامه مطلب مراجعه فرماييد.ادامه مطلب...
ارسال توسط ناصر حقایق پور

باسمه تعالي

تاريخ اجراي آزمونهاي مشاوره اي( سلامت،رغبت،استعداد)اداره كل آموزش وپرورش استان قزوين درسال تحصيلي 94-93ادامه مطلب...
ارسال توسط ناصر حقایق پور
ارسال توسط لیلا امامقلی
 
تاريخ : شنبه 8 آذر1393ارسال توسط سید یداله حسینی- مدیر وبلاگ
 
تاريخ : پنجشنبه 6 آذر1393

دومین جلسه ی ماهانه ی مشاوران ناحیه 2مورخه ی 93/8/26در سالن اجتماعات این مدیریت برگزار گردید در این جلسه ابتدا آقای خلیلی در زمینه ی فعالیتهای مشاوران ، چگونگی ارسال گزارشات ، تهیه و تدوین برنامه ی سالانه ،شاخصهای بازدید و ارزشیابی و ... توضیحاتی دادند و در ادامه جناب دکتر متولی مدرس دانشگاه در زمینه ی مطالعه و برنامه ریزی و سبکهای مطالعه، اظطراب امتحان و نقش آن د رپیشرفت تحصیلی و... صحبت نمودند و در پایان به سوالات همکاران پاسخ گفتند این جلسه تاساعت 12/30 دقیقه به طول انجامید.

 ارسال توسط مجابی: سرگروه مشاوره ناحیه 2
جناب آقای دکتر سرافراز

باسلام و آرزوی توفیق در مسؤلیت جدید

اجازه بدهید خبر داغی به شما بدهم: طبق اطلاعات موثق و قطعی از کشورمان، روسای قوا، وزرا، نمایندگان مجلس و بیش از دوهزار تن از مقامات و مدیران ارشد حاکمیتی در کنار هزاران متخصص، کارشناس و فعال بخش خصوصی متعلق به دولت های سال ۱۴۱۰ شمسی به بعد در ایران، هم اکنون و به صورت ناشناس در حال تحصیل در ۱۰۵ هزار مدرسه شهری و روستایی هستند.

شما مایلید به عنوان رییس بزرگترین رسانه کشور، این مردان و زنان کوچک را با چه کیفیت و نگرشی برای فردای ایران تربیت کنیم؟ 

نویسنده : مرتضی نظری، پژوهشگر آموزش و پرورش و توسعه انسانی دانشگاه فرهنگیان 

منبع : عصر ایران ادامه مطلب...
ارسال توسط سید یداله حسینی- مدیر وبلاگ

اسلایدر